องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.tayak.go.th

 
 
 


ประชาสัมพันธ์กำหนดอัตราภาษีป้าย ประจำปี 2564


ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534 เห็นควรออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนที่ 98 ก หน้า 18 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563 แล้วนั้น

เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการในเขตตำบลท่าแยก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยกจึงขอประชาสัมพันธ์ อัตราภาษีป้ายใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2566

2021-12-15
2021-11-02
2021-10-06
2021-10-06
2021-10-06
2021-06-24
2021-04-07
2021-01-12
2021-01-12
2021-01-11