องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.tayak.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม

 

  ชื่อ +

  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก
  โทรศัพท์ +
  อีเมล์ +  admin@tayak.go.th
 
  ชื่อ +
นายพรรษา เบญจมานุกร
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  080-6367197
  อีเมล์ +  admin@tayak.go.th
 
 
  ชื่อ +
นางสาวจิราภรณ์  เจนดง
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักงานปลัด
  โทรศัพท์ +  064-9877997
  อีเมล์ +  admin@tayak.go.th
 
  ชื่อ +
นางสาวสุรีย์รัตน์ แดงบุญเลิศ
  ตำแหน่ง +  ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  062-5394165
  อีเมล์ +  admin@tayak.go.th
 
  ชื่อ +
นายสำรวย แม่นปืน
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +  089-4071167
  อีเมล์ +  admin@tayak.go.th
 
 
  ชื่อ +
นางสาวภนิษา  นิกุลรัมย์
  ตำแหน่ง + นักวิชาการศึกษาชำนาญการรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  โทรศัพท์ +  086-3192179
  อีเมล์ +  admin@tayak.go.th